Powered By Blogger

Tuesday, 19 November 2013

రుధిర సౌధం 4

                                                          రుధిర సౌధం 
                                                                   (18 తేది తరువాయి భాగం )
                 
           స్వామీజీ ... ఎక్కడున్నారు ? నేనాయనను వెంటనే కలవాలి....  కలవాలి ... ఆందోళన గా అం ది రచన తల్లి గిరిజ .
స్వామీజీ .. ఆ  పశ్చిమాన ఉన్న గుట్ట మీద ధ్యానం లో ఉన్నరమ్మా ... ఆ గుట్ట వైపు చేయి చూపుతూ చెప్పాడా శిష్యుడు .
కంగారు గ అటు పరుగులు పెట్టింది గిరిజ .

గుట్ట మీద ధ్యానం లో నిమగ్నమైన స్వామీజీ గిరిజ రాకని మనసులోనే గుర్తించి కనులు తెరిచారు ..
స్వామీ .. స్వామీ .. అంటూ పరుగున వచ్చింది గిరిజ ..
కలత చెందకు బిడ్డా ... రా.. ఇలా వచ్చి కూర్చో .. అన్నారు ప్రశాంతం  గా ..
స్వామీజీ ఎదుట కుర్చుని ఎలా స్వామీ .. మనసుకి కుదురు లేదు .. చాల కలవరం గా వున్నది స్వామీ .. అంది గిరిజ కళ్ళలో సుడులు తిరుగుతున్న కన్నీటిని అణచిపెడుతూ ..
అమ్మా .. గిరిజా .. నీ కలవరానికి కారణం.. రాత్రి వచ్చిన పీడ  కల ... అవునా? అన్నారు కళ్ళు మూసుకుని .
స్వామీ .. సర్వం తెలిసిన వారు మీరు .. కాని రచన ని ఎందుకు ఆ ఊరికి వెళ్ళమన్నారు స్వామీ ??   అంది బాధ గా ..

       రచన కన్నతల్లి గా నీ భయం సమంజసమే తల్లీ .. కానీ .. విధి రాత ని ఎవరు మార్చలేం కాదా... అన్నాడాయన .
స్వామీ .. రచన కేమన్న జరిగితే ఇంక నాకు క్షమా రహత ఉండదు స్వామీ .. అంది గిరిజ .
తల్లీ .. రచన కారణ జన్మురాలు ... తనకోసం మిగిలి ఉన్న పని ని గుర్తించి జన్మించినది .. రచన ఎవరో .. నీకు ఇది వరకే చెప్పాను కదా ... అన్నారు స్వామీజీ
స్వామీ గతాన్ని మరచి జీవిస్తున్నాం .. ఆస్తులు అక్కర్లేదు .. భవంతులు అక్కర్లేదనుకుని ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాం .. కాని గతం నీడ లా వెంట వస్తున్నదనుకోలేదు స్వామీ .. రచన కి ఎంతగానో చెప్పను వెళ్ళవద్దని .. కానీ మీరిలా వేల్లమన్నారని తెలియగానే అయిష్టం గానే ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది .. కాని నా కల నన్ను హెచ్చరిస్తున్నది స్వామీ .. అంది గిరిజ
      భయపడకు తల్లీ .. రచన కి అక్కడకి వెళ్ళటం తప్పనిసరి .. రచన కి తెలియని నిజాలని నువ్వనుకుంటున్నావు .. కాని అవి ఆమె   జన్మ రహస్యాలు .. తెలుసుకోకుండా ఉండటం జరగని పని తల్లీ .. రచన తనని తను కనుగొనే సమయం ఆసన్నమయింది .. ఇది పరీక్షా సమయమే ఆమె కి . సమస్యలు చుట్టూ ముట్టక తప్పదు .. కాని సంకల్ప బలం ముందు ఎటువంటి శక్తి ఐన వోడిపోక తప్పదు .. రచన తననుకున్నది సాధించి వస్తుంది .. అది తథ్యం .. అని తిరిగి కళ్ళు ముసుకున్నాడాయన .

మెల్లిగా లేచి కళ్ళు తుడుచుకుని స్వామీజీ కి నమస్కరించి .. వెనుదిరిగింది గిరిజ .
                                          ***********************************

            జీప్ మెల్లిగా ఓ భవన్తి ముందు ఆగింది .. కొంచెం పురాతన మైనదే అయినా రంగులు వేసి ఉండటం వలన
అందం గా కనిపిస్తుంది .భవంతి ముందు చాల ఖాళి స్థలం ఉంది ..
           ఇదే మా ఇల్లు .. కాసింత గర్వం గా అన్నాడు రత్నరాజు .. దిగండి అని జీపు లో ఉన్న  లగేజ్ ని తీయమని అక్కడే ఉన్న పనివాడిని కనుసైగ తో చెప్పాడు .

          రచన జీప్ దిగి .. చాల బావుంది .. అంది హుషారు గా .
లోపలి కి పదండి .. అని దారి తీసాడు రత్నం . రచన అతడిని అనుసరించింది ..
విశాల మైన హాల్ .. గోడలకు పురాతన మైన పెయింటింగ్స్ .. రిచ్నెస్స్ ఉట్టి పడే ఫర్నిచేర్ ... హాల్ లో మధ్య లో మొదటి అంతస్తు కి వెళ్ళటానికి మెట్లు .. అన్నీ గమనిస్తూ ఉన్న రచన ని చూసి ..
ధాత్రీ... నాన్న గారు బయటకి వేల్లినట్లున్నారు .. ఈ ఊరికి ఎవరు కొత్త గా వచ్చినా సరే ఆతిథ్యం మా ఇంట్లోనే ..
 చేసి ఫ్రెష్ ఆవు .. ఈలోపు నాన్న గారు వచ్చేస్తారు.. అన్నాడు రత్నరాజు .
అలాగే నన్నట్లు తల ఊపిన్ది రచన .
వెంగా .. అమ్మగార్ని ఆ పక్క గది చూపించు .. లగేజ్ కూ డా లోపల పెట్టించు .. అని అక్కడే ఉండి గమనిస్తున్న
ఒకామె తో చెప్పాడు ..
ఆమె నిశ్శబ్దం గా ఆ గది వైపు నడిచింది ..
రచన ఆమె ని అనుసరించింది ...
ఆమె వెళ్ళాక .. కుందనపు బొమ్మ లా ఉంది .. అదృష్టం తానై వరించినట్లు నా చేత చిక్కింది .. ఎక్కడకి పోతుంది .. వేటగాడికి విందు దొరికింది ..  అనుకున్నాడు మనసులో రత్నరాజు .

 గది చూపించి ,లగేజ్ లోపల పెట్టి   వెళ్ళిపోయింది వెంగమ్మ
గదంతా కలయ తిరిగి చూసింది .. విశాలం గా ఉన్న ఆ గది లో పాత కాలం నాటి పట్టే మంచం .. ఓ పక్క గా నిలువుటద్దం .. ఓ మూలగా స్నానాల గది ..

ముందు స్నానం చేసి ఫ్రెష్ కావాలి .. చాల విసుగ్గా ఉంది ప్రయాణం .. తర్వాత ఈ రోజు నుంచే నా ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాలి అనుకుని సూట్ కేస్ తెరిచి బట్టలు తీసుకుని  స్నానానికి వెళ్ళింది రచన

(ఇంకా ఉంది )No comments: