Powered By Blogger

Monday, 30 December 2013

నా రచన బ్లాగ్ రీడర్స్ కి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ...

ఎన్నో ఊసులు.. ఎన్నో ఆశలు .. 

మోసుకోస్తున్నదే నూతన వర్షం .. 


తీపి తీపి జ్ఞాపికలో .. చేదు నింపిన అనుభవాలలో .. 


మేళవించిన విజయాలలో .. వెల్లువై ముంచిన అపజయాలలో .. 


అనురాగ సంభందాలలో .. చెలరేగే హింసా కాండలో .. 


రణ రాజకీయాలలో .. ప్రజాహితుల ఆసీస్సులలో .. 


ప్రతి చోట .. ఏదో కొంత .. మంఛి ఉంది చెడు ఉందీ .. 


జనులలో తరిగిపోనీ ఆశావాదం ఉంది .. 


కష్టముంది .. నష్ట ముంది .. ప్రేమ ఉందీ .. మోసం ఉందీ .. 


ఏదోలా గడిచిందా .. అని వాగ్వాదం కూడా ఉంది .


గత మెప్పుడు గతమేలే .. భావి కెపుడు స్వాగతమేలే .. 


చేదు మరచి పోవాలె .. మంచి నిలుపుకోవాలే .. 


వికటాట్ట హాసం చేసే చెడు ని చీదరించాలే .. 


దీనం గా అర్థిస్తున్న మంచిని కాపాడాలే ... 


తీయనైన ఊహలు ఎన్నో .. ఊరిస్తూ న్నాయంట ... 


కమ్మనైన బంధాలెన్నో కవ్విస్తుంటా యంటా ... 


నిజమేదో గ్రహియించాలి .. విజేతవే కావాలి .. 


గత చరితల ఘనతని మరవక భవిత ని నువ్వు పిలవాలి .. 


ఆనందం పంచాలి .. పంచి దాన్ని పెంచాలి .. 


సౌభాగ్యం వర్ధిల్లాలి .. వందేళ్ళు  నిలవాలి .. 


ఒకపరి త్యాగ నిరతులకు అంజలి ఘటియించాలి .. 


నీ దేశం పట్ల నీ వంతు బాధ్యతను ఎరగాలి ... 


గత ఏడాది ఏమిచ్చినా .. కొత్త ని స్వాగతించాలి .. 


కడలి కెరటాలు ఎరుగని అలసట నీ నవ్వుల కేలా ?


పెదవుల తీరం తాకుతూ అల్లరి చేయాలంటా .. 


హృదయం లో మానవత్వ మను మొక్క ని ఇక నాటాలి ... 


స్నేహభావమును పెంచే ఎరవు దాని కేయాలి .. 


ప్రేమ అనే పూ వులు పూస్తే .. మాలగ నువు కూ ర్చాలి .. 


భరతమాత మెడలో వేసి ముద్దు బిడ్డ కావాలి .. 


ఆనాడే సంతోషాలు .. నింగి కెగయు సంబరాలు .. 


పరిమళించు అనుబంధాలు ... పరవశించు ప్రతి హృదయాలు .. 


అటువంటి ఎన్నో ఉదయాలు .. కావాలి మహోదయాలు .. 


నూతన సంవత్సరాలు .. ప్రగతి కవే సోపానాలు ... 


మారాలి ఆలోచనలు ... నవ భారత హృదయ వీచికలు .. 


ఎన్నెన్నో శుభాకాంక్షలు .. నునువెచ్చని అరుణ కిరణాలు .. 


అరవిరిసే మది కుసుమాలు .. స్వాగతించు ఆనందాలు .. 


చురుకు మనే గ్రీష్మాలు ..... వర్షించే ముత్యపు చినుకులు 


శరత్కాల వెన్నెల కాంతులు ... హేమంతపు తుషారాలు .. 


వెంట తెచ్చు ఆ శిశిరం .. ఆమని కోయిల గానం ... 


కరిగిపోదా శ్రావణ మేఘం .. మురిసి పోదా ఫాల్గుణ మాసం .. 


పొగమంచుల జనవరిలో .. సంక్రాంతుల సందడులే .. 


విసిగించే వేసవి లో .. సెలవులిక మొదలవులే .. 


హాయి ఉంది రేయి ఉంది .. ఏడుపుంది .. నవ్వుంది .. 


వీటన్నిటి కలయిక లో కొత్తదనం ఇమిడింది .. 


అదే కదా నూతన రాగం .. కాలపు వీణ పలికే ... 


శుభం జరగాలని తలచే మనసు కి తోడై పాడే ... 


ఆహ్వానమందిద్దాం తీయని ఆశలతో .. కొత్త ఏడాది కి .. 


వీడుకోలు చెబుతూనే పాత ఏడాది గుర్తుంచుకుందాం 


గత మెంతో చేదైనా .. భావి ఎపుడు తీపే అన్న పెద్దలను స్మరి యిద్దాం .. 


కొత్త ప్రణాళిక లతో నూతన సంవత్సరాన్ని స్వాగాతిద్దాం .. 


నా రచన బ్లాగ్ రీడర్స్ కి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ... 


                                                                       మీ రాధిక 


2 comments:

Raju said...

చాలా బాగుంది!
నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు!!

రాధిక said...

thank you and wish you the same