Powered By Blogger

Friday, 4 July 2014

రుధిర సౌధం 187
నిజమే .. మీరు నమ్మలేరు .. ఎందుకంటే భూపతి మేక వన్నె పులి ... మీరంతా అమాయకులు  అందుకే

ఇన్నాళ్ళు అతడి ఆటలు సాగాయి ... రాముడ్ని హత్య చేయించాడు .. అందుకు బలమైన సాక్ష్యం ఉంది మా దగ్గర .

అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఏమిటది ? ఆవేదన నిండిన స్వరం తో అన్నారు రావణ పురం ప్రజలు ...

ఆ సాక్ష్యం ఏదో చెప్పే ముందు .. మరిన్ని విషయాలు చెప్పాలి .. పరిశోధన కోసం వచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ని కూడా

భూపతే మట్టు బెట్టాడు .. అలాగే ఈ ఊరిలో తనకి అడ్డం అనుకున్నవాళ్ళు అందర్నీ చంపించాడు .. కానీ నేరం

మాత్రం రాణి మహాల్లోని పిశాచం మీదకి నెట్టాడు . బహుసా ఈ విషయం ఆ పిశాచానికి తెలిసుండి ఉంటే ముందర

భూపతి నే అంత మొన్దిన్చేదేమో ... అన్నాడు శివ .

చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు .. మితి మీరకoడి.. అన్నాడు ఆవేశం తో వణికి పోతూ భూపతి ..

అంత  ఆవేశ పడకండి .. భూపతి గారూ .. చెడ్డవాడు ఎన్ని విజయాలైనా పొంది ఉండొచ్చు .. కానీ ఆఖరికి మాత్రం

అతడు పొందే ఓటమి ఎలా ఉంటుందంటే .. అది అతడి విజయాలన్నీ తుడిచి పెట్టేయటమే కాదు .. అతడ్ని

సమూలం గా నాశనం చేస్తుంది .. అంది రచన భూపతి వైపు తీక్షణం గా చూస్తూ ..

నిజమే .. అదే ఇప్పుడు జరగబోతుంది .. రావణ పురం ప్రజలారా ? మామాటలు నిజమని ఓ గొంతు పలక

డానికి సిద్ధం గా ఉంది . ఏ కళ్ళు అయితే భూపతి ప్రతీ పాపానికి ప్రత్యక్ష సాక్షో .. ఏ పాదాలు భూపతి వెంట పాపపు

పంకిలం వైపు సాగాయో .. ఆ పాదాలు ఇప్పుడు రావణ పురం లో ఉన్న రావణా సురుని భాగోతాన్ని

వివరించడానికి మన ముందుకి రాబోతున్నాయి ... అని భూపతి వైపు చూసాడు యశ్వంత్ .

అతడిలో సన్నగా వణుకు మొదలైంది ..

యశ్వంత్ భూపతి వెనుక ఉన్న బాలయ్య వైపు చూసి కనుసైగ చేశాడు ...

అతడు మెల్లిగా ముందుకి వచ్చి భూపతి వైపు చూసి జనం ముందుకి నడిచాడు ...

బాలయ్యా ... సాక్ష్యం చెప్పేది ... మనసులోనే బాధగా మూలిగాడు భూపతి .

మీ అందరికి ముందర క్షమాపణ చెప్పాలె ... నిజం చెబితే మనస్సాంతి ఉంటాది .. నా పెళ్ళాం , బిడ్డలకి మంచి

బతుకు ఉంటాది ... మీ అందరికి తెలుసు .. నేను భూపతి కాడా ఎన్నాళ్ళ నుండి పనిచేస్తున్నానో .. ఈ ఊరిలో

నన్ను సూసి భయపడే వోళ్ళే ఎక్కువ .. నాకది తెల్సు .. మనం అందరం భయపడాల్సింది ఆ పైవోడికే ... అని

గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని ... ఆ బాబు చెప్పింది నిజం .. ఈ సరస్వతి ని బంధించమని భూపతే సెప్పిండు .. నేను

మరికొందరం బంధించినాం .. వాళ్ళు మీలోనే ఉన్నారు .. బయటకి రండిరా .. అన్నాడు బాలయ్య .

జనం లోంచి ఆ ఇద్దరు ముందుకొచ్చి తల ఒంచుకొని నిలబడ్డారు ..

భూపతి  నిల్చున్న చోటే కూలబడ్డాడు ...

మేమే సరస్వతిని బంధించింది .. ఆ నేరం ఈళ్ల మీద నేట్టేసాం .. రాముడిని చేతబడి చేయించి చంపినం .. వాడు

భూపతి దారికి అడ్డం పడినాడని .. పోలిసోడ్ని .. మన ఊరి ఈరిగాడ్ని .. బలరామయ్య ని ఇలానే మరికొంత మంది

అందర్నీ భూపతి అడ్డు తొలగించుకున్నాడు .. ఈ ఊరికి రాజు తానె కావాలని .. ఊరోళ్ళకి బయట పపంచకం తేలీ

కూడదని .. ఊరి బాగు కోసం ఆలోచించి నొలు అందర్నీ అడ్డు తొలగించేసుకున్నాం .. ఈటన్నిటికీ నేనే సాక్ష్యం ..

ఆ పాపాలలో సగం మూట కట్టుకొన్నది నేనే .. అన్నాడు కన్నీళ్ళ పర్యంత మవుతూ బాలయ్య .

ఇంకా ఉంది 

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments: