Powered By Blogger

Tuesday, 15 July 2014

రుధిర సౌధం 196అదీ యశ్వంత్ జరిగింది .. పరిస్థితి ని బట్టి నేను వీరస్వామి కి మాటివ్వాల్సి వచ్చింది .. నేను రాచకన్య నని అతడు

గ్రహించాడు .. అంది రచన .

ఐ యాం సారీ రా .. నువ్వేం చేసినా దానికి తప్పనిసరిగా ఓ కారణం ఉంటుందని తెలుసు .. కానీ నేను నిన్ను అర్థం

చేసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు . ఐ యాం సారీ రచనా .. అన్నాడు నిజాయితీ గా యశ్వంత్ .

సారీ అవసరం లేదు యశ్వంత్ .. నా మీద నీకు ఎప్పుడో హక్కు ఇచ్చేశాను . మానసికం గా మనం భార్యా భర్త లం .

అటువంటప్పుడు ఇలాంటి వాటికి తావు ఉండ కూడదు .. అంది రచన అతడి కళ్ళ లోకి చూస్తూ ..

నిజంగా ఐ యాం ప్రౌడ్ ఆఫ్ యు రచనా .. నీ వయసు లో ఇంత మేక్చుర్డ్ గా ఎవ్వరూ ఉండరు .. లవ్ యు ..

అన్నాడు యశ్వంత్ .

అయితే కోపం పోయినట్టేగా ... ఇకనైనా ఆ గ్రంథం చదువుతావా ? అంది రచన .

సరే .. అని  ఆకలి గా ఉంది పెళ్ళాం గారూ .. ఏవైనా భోజనం సిద్ధం చేసారా మీరు ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఆమె గలగలా నవ్వింది .. బావుంది నువ్వలా అంటే .. అని శివ దగ్గరుండి వంట చేయిస్తున్నాడు .. రెడీ ఆయె

ఉంటుంది .. ఉండు .. నేను కనుక్కుని వస్తాను అని లేచింది రచన .

ఇంతలో బాలయ్య .. వచ్చి....  అమ్మాయి గారూ .. మీరిక్కడ ఉన్నారా ? మీకోసమే వెదుకుతున్నాను ... అన్నాడు .

ఓహ్ .. ఎందుకు ? అంది రచన కాస్త పొగరుగా .

మీ సామానంత తెచ్చాను అమ్మాయి గారు .. ఎక్కడ పెట్టించ మంటారు ? అన్నాడు బాలయ్య .

ఓహ్ నా సూట్ కేసు, బాగ్  .. నిజమే .. చాల మంచి పని చేసావు బాలయ్య .. అవును ఇంత హటాత్తుగా నువ్వు

మంచి వాడివి ఎలా అయిపోయావు ? అంది అతడి చేతిలోని సూట్ కేసు ,బాగ్ తీసుకుంటూ .. రచన

యశ్ .. నవ్వి .. మంచి వాడయితే అయ్యాడు కదా రచనా .. అని బాలయ్యా .. నువ్విక మహల్లో నే పని చేయోచ్చు ..

భూపతి నీకిచ్చే జీతం కన్నా ఎక్కువే ఇస్తాం అన్నాడు యశ్వంత్ .

యశ్వంత్ వైపు ఆర్తిగా చూసి మీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదయ్యా .. కానీ మంచోళ్ళ తో సావాసం అంతే నయ్య .

ఆ డబ్బు కన్నా ఇదే ఆనందం గుందయ్యా .. మా ఇంటిది కూడా సంతోషo  గా ఉందయ్యా .. అన్నాడు బాలయ్య .

గుడ్ .. అంది రచన చిరునవ్వుతో ..

రచనా .. బాలయ్య కి కూడా ఏదో పని చెప్పు .. చేస్తాడు అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఉ .. అని బాలయ్య .. నువ్వు శివ దగ్గరికి వెళ్ళు .. తనకి సహాయం చెయ్యు .. అంది రచన .

అలాగే నమ్మా .. అని వెల్ల బోతున్న బాలయ్య ని చూసి .. మళ్ళి ఏదో గుర్తుకు వచ్చిన దానిలా .. ఆ .. బాలయ్య ..

అని పిలిచింది రచన .

చెప్పండమ్మా ? అన్నాడు బాలయ్య .

ఎలా ఉంది భూపతి పరిస్థితి ? ఏమంటున్నాడు ? అంది రచన .

కుదేలై పోయాడు .. మాటా మంతీ లేదు .. కొడుకు కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఉన్నాడు .. అన్నాడు బాలయ్య .

అవును .. రత్నం కనబడ లేదు .. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు .. ఇంత జరిగినా తనకేం తెలీదా ? అంది రచన .

ఉదయం నుంచి లేడట అమ్మా .. ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలీదు .. జరిగింది ఏదీ తనకి తెలీదు .. భూపతి కూడా కొడుకు

కోసం అందుకే చూస్తున్నాడు .. అన్నాడు బాలయ్య .

ఓకే .. నువ్వెళ్ళు అంది రచన .

బాలయ్య అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు .

రత్నం ఎక్కడికి వెళ్ళాడో యశ్ .. వచ్చాక జరిగినదంతా తెలిస్తే .. పాపం తను మంచివాడే .. కాకపోతే కొంచెం తేడా ..

అంది రచన .

లీవ్ ఇట్ రచనా .. ముందు శివ దగ్గర కి వెళ్దాం పద .. ఆకలేస్తుంది మేడం అన్నాడు యశ్వంత్ .

పద పద .. అంది రచన నవ్వుతు ..

ఇద్దరూ వంట మండపం వైపు కదిలారు .


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments: