Powered By Blogger

Tuesday, 22 July 2014

రుధిర సౌధం 202ఆలోచిస్తే అన్ని ఇప్పుడు అర్థం అవుతున్నాయి రచనా .. అందుకనే భూపతి నీ విషయం లో ఎప్పుడు కోపంగా

బిహేవ్ చెయ్యలేదు .. వీరస్వామి కూడా నీకందుకే సహాయం చేసుంటాడు .. రత్నం మనసులో ప్రేమ .. అతడి లో

పిరికితనాన్ని అధిగమించుంటుంది.. అతడు నీకోసమే కోట కి వెళ్ళుంటాడు .. అన్నాడు నిర్లిప్తం గా యశ్ .

అతడికి ఏదన్నా జరిగితే దానికి కారణం పరోక్షం గా నేను .. యశ్ .. రత్నాన్ని ఎలాగైనా కాపాడాలి .. అంది రచన .

ఎలా ? ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉంది .. తెల్లారే సరికల్లా నువ్వు ఆలయం తెరిచే పనిలో ఉండాలి .. ఏం తోచడం

లేదు .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

అయ్యా .. నేనీ విషయం భూపతి గారితో చెప్పాలి .. మీరు మాకు ఒక్క సహాయం చెయ్యండి చాలు .. కొంత మంది

ని  మాకు సాయంగా పంపండి .. మేమే చినబాబు ని వెదికి తీసుకొస్తాం .. అన్నాడు శంకరం .

అలాగే శంకరం గారూ .. మీరు వెళ్ళండి .. ఎవరు సహాయం గా కావాలంటే వారిని తీసుకెళ్ళండి .. అన్నాడు

యశ్వంత్ .

యశ్ .. ఏమిటిదంతా ? బాధగా అంది రచన.

నువ్వేం బాధపడకు రచనా ? రత్నం అమాయకుడు .. ఏం కాదులే తనకి .. ముందు మనం మహల్ కి వెళ్దాం పద ..

అని ఆమె భుజం మీద చేయి వేసి .. వెనక్కి తిరిగి .. శివా .. అని కేక వేసాడు యశ్వంత్ .

పరుగున వచ్చాడు శివ .. రచన ని చూసి .. అరె .. నువ్వేప్పుదోచ్చావ్ .. అలా ఉన్నారేంటి ఇద్దరూ ? అంటూ ప్రశ్నల

వర్షం కురిపించారు .

అవన్నీ మనo మహల్ కి వెళ్లి మాట్లాడుకుందాం .. నీ కూరగాయలు కొనడం అయిపోతే పద ముందు మహల్ కి

పోదాం .. అన్నాడు యశ్ .

యశ్ .. మురారి వస్తానన్నాడు గా .. నేను వాడిని పట్టుకుని వస్తాను .. ముందు మీరు వెళ్ళండి అన్నాడు శివ .

అవును కదూ .. సరే .. మీరిద్దరూ వెహికల్ లో వచ్చేయండి .. మేమిద్దరం వెళ్తాం .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఎందుకో ఇద్దరూ డల్ గా ఉన్నారు .. నాతో చెప్పొచ్చుగా విషయమేమిటో .. అన్నాడు శివ .

శివా ... రత్నం రాజు కోసం తెలిసింది .. అతడు ఆ పాడుబడ్డ కోట వైపు వెళ్ళాడని అంటున్నారు .. అంది బాధగా

రచన .

వ్వాట్ .. అతనికి అక్కడేం పని ? అన్నాడు శివ ఆవాక్కవుతూ ..

శివా .. అన్ని తీరిగ్గా మాట్లాడుకుందాం .. చాలా పనైతే ఉంది కదా .. ముందు అర్జెంటు గా మురారిని పట్టుకొని

వచ్చేయ్ .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఓకే .. కూరలు .. ఇంకా మిగతా సామాన్లు వెహికల్ లో ఉన్నాయి .. మీరిద్దరూ వెహికల్ లో వెళ్ళిపొండి ...

నేను , మురారి నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తాం అన్నాడు శివ .. వెహికల్ కీస్ యశ్వంత్ చేతిలో పెడుతూ ..

నువ్వు రా రచనా .. అని బండి స్టార్ట్ చేసాడు యశ్వంత్ ... రచన ఎక్కి కూర్చుంది ..

బండి మహల్ వైపు దూసుకు పోతుంది ...

యశ్ .. నేను ప్రమాదం లో ఉన్నానన గానే ఏమీ ఆలోచించకుండా నాకోసం బయల్దేరాడట రత్నం .. అంత అతడికి

నామీద ఉన్నప్పుడు .. అది నాకెందుకు తెలియలేదు యశ్వంత్ ... తెలిసుంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని

అతడికి చెప్పుండే దాన్ని .. అతడిలా ప్రమాదం జోలికి వెళ్లక పోయుండేవాడు కదా .. అంది రచన .

స్టాపిడ్ .. రచన .. నువ్వు సెన్సిటివ్ ఎప్పుడయ్యావు ? నువ్వు ఇప్పుడు గుడికోసం మాత్రమె ఆలోచించు .. రత్నం

కోసం కాదు .. చిరాగ్గా అరిచాడు యశ్వంత్ .

రచన మౌనం గా ఉండిపోయింది .

ఇంకా ఉందిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments: